Administratie Stamrecht B.V.

Een stamrecht B.V. kan uw ontslagvergoeding – gouden handdruk – beheren tot het moment dat u het geld zelf weer terug wilt.
Wij kunnen de volledige administratie van uw stamrecht B.V. verzorgen. Ook als wij uw stamrecht B.V. niet hebben opgericht.

Stamrechtvrijstelling per 1 januari 2014 afgeschaft
De stamrechtvrijstelling voor nieuwe ontslagvergoedingen is per 1 januari 2014 afgeschaft. Sindsdien kunt u een ontslagvergoeding niet meer onbelast omzetten in een stamrecht B.V. Ook een uitkering ineens met een korting van 20% is niet meer mogelijk.

Maak een afspraak

Jaarwerk Stamrecht B.V.

Net als elke andere B.V. heeft de stamrecht B.V. jaarlijkse administratieve verplichtingen. U moet elk vol kalenderjaar de volgende stukken opleveren:

1. Summiere jaarrekening

2. Deponeringsstukken Kamer van Koophandel

3. Aangifte vennootschapsbelasting

4. Notulen van de aandeelhoudersvergadering

De kosten voor het jaarwerk zijn € 425 exclusief btw als uw B.V. niet actief is en de handel in effecten beperkt is. Heeft u een actieve onderneming of handelt u intensief in effecten, dan kunt u een offerte bij ons aanvragen.

Uitkering Stamrecht B.V.

U kunt op elk moment uw stamrecht (deels) laten uitkeren. Als u geld uit uw stamrecht nodig heeft, bijvoorbeeld voor uw levensonderhoud, kunt u op elk moment beginnen met periodieke uitkeringen. Zodra de uitkeringen niet meer nodig zijn, kunt u ze weer stopzetten. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Bij een uitkering uit een stamrecht moet voldaan worden aan de 1% sterftekans. Dit houdt in dat er voor de periodieke uitkeringen een minimale looptijd aangehouden moet worden, namelijk zodanig dat de sterftekans minimaal 1% is. De sterftekans hangt af van de leeftijd en het geslacht. Bij jongere mensen is de looptijd langer dan bij oudere mensen.

Uitkeringen dienen te worden vastgelegd in een overeenkomst waarbij de uitkering en looptijd actuarieel berekend dienen te worden. Bij willekeurig onttrekken kan het hele stamrecht in één keer worden belast.

De stamrecht B.V. moet loonheffing inhouden op de periodieke uitkeringen.

Loonaangifte

Als er uitkeringen uit het stamrecht plaatsvinden moet de B.V. er een loonadministratie op nahouden. Er moet maandelijks aangifte worden gedaan, ook als de uitkeringen per kwartaal of per jaar plaatsvinden.

Op het uitkeren en alleen aangeven via de inkomstenbelasting (wat in het verleden door verschillende inspecties van de belastingdienst wel eens werd gedoogd) staan hoge boetes.

Wij kunnen de loonadministratie voor u verzorgen. Dit geldt alleen voor zuivere stamrecht B.V.’s en in combinatie met het jaarwerk. De kosten hiervoor zijn € 125 exclusief btw per jaar.

Opheffing Stamrecht B.V.

Als de stamverplichting is uitgekeerd of de stamrecht B.V. niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen en er geen andere activiteiten vanuit de B.V. worden ondernomen kan de B.V. worden geliquideerd.

Als de B.V. niet meer aan zijn financiële verplichting kan voldoen zal aan de fiscus worden gevraagd of deze geliquideerd mag worden. Uiteraard dienen dan wel eerst alle vorderingen op zowel de DGA als op derden te zijn geïncasseerd.

Wij kunnen u behulpzaam bij het vragen van toestemming bij de fiscus en het opheffen  van de stamrecht B.V.

Het jaarwerk van het afgelopen boekjaar en de voorliggende boekjaren dienen wel te zijn gemaakt en aangegeven. Eventueel kan dit alsnog door ons worden gedaan.

Het laatste boekjaar (jaar van liquidatie) zal dan ook door ons worden gedaan.